Nyheter

Nu är den årliga medarbetarenkäten sammanställd och presenterad. Sammantaget stortrivs medarbetarna på Conscriptor. Men det finns förstås några områden som ska bli ännu bättre.

-Ledningen och främst HR har jobbat hårt med frågan sedan 2013. Resultatet vi ser nu är effekterna av många åtgärder i ett målinriktat och effektivt förändrings- och förbättringsarbete, säger VD Henric Carlsson.

Den kanske enskilt viktigaste siffran ur enkäten är att hela 66 procent av medarbetarna hos Conscriptor, trivs mycket bra med jobbet. Siffran innebär en ökning med fyra procentenheter sedan senaste mätningen 2015. Sedan starten av jämförbara mätningar (2013), har trivseln i genomsnitt ökat med 14 procent varje år.

Arbetsbelastningen är en viktig fråga kring arbetsmiljön. 67 procent av medarbetarna upplever arbetsbelastningen som bra, 28 procent som mycket bra. En annan mycket positiv siffra är att hela 85 procent av personalen upplever att de får den kompetensutveckling de behöver. Den siffran har därmed ökat med hela 16 procentenheter sedan 2013.

I ett bolag som Conscriptor, där de flesta arbetar på distans, är fungerande teknik en mycket viktig del. Medarbetarna uppskattar IT-avdelningen stort, för både kunskap, snabbhet och tillgänglighet.

Samarbetet med närmaste chef, julklapp och blomma vid födelsedagar, lyfter många medarbetare fram i de enskilda svaren, som både generöst och mycket positivt.

Några av de förbättringsförslag som framgår av enkäten, är att medarbetare upplever pendlandet mellan ”mycket att göra” och ”lite att göra”, som mindre bra. Oftast beror det på att det är för lite att göra. En jämnare arbetsfördelning är önskemålet.

Arbetsfördelning och kundfördelningen har också förbättrats avsevärt sedan starten 2013, men här finns ändå en förbättringspotential.

Det var när Conscriptor förvärvade kollegor i branschen 2013 som mätningarna startade.

-Då var det viktigt att vi satte en gemensam kultur och fick ett nollvärde att utgå från. Missnöje och synpunkter kom tydligt fram i första mätningen. Ledningen identifierade och analyserade problemen, tillsatte resurser och målet är att Conscriptor ska vara landets bästa arbetsplats för medicinska sekreterare. Vi är på god väg men vi har en bit kvar, säger Henric Carlsson.


För frågor och mer information, kontakta hr@conscriptor.se


Femte Gasellen klar
Publicerad 2017-01-25

Att bli utnämnd till ett Gasellföretag av Dagens Industri en gång, är en stor fjäder i hatten för de flesta företag. På nyåret fick Conscriptor det femte diplomet och Gasellutmärkelsen.
Gasell_vinnare_2016

– Man blir såklart både glad och stolt över detta. Det skickar ett tydligt kvitto till hela vår organisation och till våra kunder. Det vi gör, gör vi jäkligt bra, säger bolagets grundare och vd Henric Carlsson.

Men nu ligger fokus framåt mot digitaliseringen och att möta vårdens stora utmaningar.
– Vi känner oss väl rustade för att vara en ledare av processen med digitaliseringen av vårdadministrationen. Kombinationen av en kontrollerad tillväxt och genomarbetade processer i hela bolaget, ny teknik, medarbetarnas kompetens och den nyligen genomförda ISO-certifieringen ger oss den organisatoriska stabilitet och ekonomiska uthållighet vi vill ha. Vi skall ge oss på att digitalisera vårdadministrationen och vi ger oss in i en mycket spännande framtid, avslutar Henric Carlsson

Fakta:
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Källa: Dagens Industri


Distansarbete ger stora vinster
Publicerad 2017-01-09

Arbete på distans innebär av naturliga skäl stora fördelar, för bland annat miljön. Hur stora? Vi gjorde en intern mätning. Vinsterna blir väldigt stora!

tjej-och-dator_conscriptorEnkätsvaren visar att vid tidigare anställningar kördes cirka 600 fler mil varje dag i privata bilar, till och från jobbet. Det innebär att Conscriptor nu besparar miljön drygt 1,6 ton Co2 per år eller 6,9 kg/person och år.

Tidsmässigt blev det cirka 58 000 restimmar, eller 235 timmar per person och år.

Omräknat i pengar kostade resorna ca 3,3 miljoner kronor, eller 13 000 kronor per person.
Kontakt: hr@conscriptor.se.
(Enkäten gjordes internt och jämförde resor hos tidigare arbetsgivare med dagens.)


Anders Ivarsson Westerberg, är en av landets ledande experter på administration. Han säger att läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna, kan fördubblas om vårdens administration effektiviseras.
-En läkare lägger i dag cirka trettio procent av sin tid hos patienterna och sjuttio procent på administration. Om administrationen blir mer effektiv kan det bli sjuttio procent hos patienterna istället, säger Anders Ivarsson Westerberg i det senaste avsnittet av ConscriptorTV (klicka på bilden för filmen).conscriptortv_anders-ivarsson_dec16

Anders Ivarsson Westerberg är docent i ekonomi och forskare och lärare vid Södertörns högskola.  Han är också en av författarna till boken ”Administrationssamhället”.

-Administrationen är ”information”. Den är nödvändig för att en organisation ska kunna fungera. Men frågan är hur stor den behöver vara och vad den är bra för, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Forskning visar att Sverige håller internationella nivåer när man tittar på mängden administration i vården. Samma forskning visar också att administrationen växer.
-Fördelningen i vården ligger totalt sett på ungefär på 50/50 när det gäller fördelningen av ”vårdtid” och administration. Men tittar vi enskilt på läkarna så använder en svensk läkare cirka 30 procent av sin tid till att träffa patienter. En stor del av övrig tid är administration, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Conscriptor har gjort omfattande analyser under lång tid bland hundratals olika uppdragsgivare. Analyserna visar att medicinska sekreterare, oavsett ägarform, lägger cirka 35 procent av sin tid på vårdadministration.
-Resten av tiden går till annat på mottagningen, säger Henric Carlsson, vd för Conscriptor. Det är förstås förfärligt att det ser ut så här.

Som en av landets ledande experter på administration, menar Anders Ivarsson Westerberg, att det inte finns några enkla och snabba lösningar för hur vården ska bli mer effektiv. Men att det är fullt möjligt. En effektivare administration ger definitivt mer vård till patienterna.
– Generaliseringen måste bli en specialisering igen även inom vårdadministrationen. Antingen att man lägger ut vårdadministrationen på de som är specialister eller att man anställer fler administratörer inom vården. Med en specialisering skulle det gå att vända siffrorna för läkarnas patienttider till att bli sjuttio procent hos patienterna och trettio procent i administration, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Henric Carlsson är på samma linje när det gäller möjligheterna att genomföra en effektivisering.
-Det är en stor och övergripande helhetsprocess som måste innehålla nyckeltal, mätningar, specialisering av uppgifterna och införandet av ny smart teknik i samarbete med de medicinska sekreterarna. Med den processen kommer vårdadministrationen att bli mer effektiv. Ytterst till största gagn för patienterna, säger Henric Carlsson.