Nyheter

De nya uppdragen blir fler och de befintliga uppdragen blir mer omfattande. Det betyder att vi behöver fler medicinska sekreterare för att kunna växa och leverera med högsta kvalitet.

Är inte du en av landets bästa medicinska sekreterare och intresserad av att vara med i Conscriptors framgångsrika gäng?

Våra medicinska sekreterare jobbar uteslutande på distans. I arbetsprocessen prioriterar vi säkerheten högst, både när det gäller teknik och personal. Allt för att kunna leverera med högsta kvalitet.

Conscriptor leder utvecklingen mot en digitaliserad och mer effektiv vårdadministration och där ser vi också stora behov av kompetenta medicinska sekreterare.

Vill du vara med?

Kontakta vår HR-avdelning antingen via mail eller telefon, så får du veta mycket mer. Eller lägg in din ansökan direkt här på www.conscriptor.se /Om oss /Jobba hos oss.Stethoscope on laptop


Regeringen vill öka tillgängligheten i vården, bland annat genom digitalisering och effektivisering. Det framgår av en debattartikel på DN-Debatt den 12 oktober.

Wikström skriver bland annat att regeringen och SKL tillsammans har en vision om att Sverige 2025 ska bäst i världen ta till vara digitaliseringens möjligheter.

Det är bra! Nu ska Gabriel Wikström och hans departement utforma en bred reform, så visionen ska kunna genomföras.

Här kommer lite tankar på vägen, Gabriel:


Vårdadministrationen måste drivas mer professionellt och prioriteras högre

Frågan om vårdadministration måste upp på agendan och prioriteras mycket högre. I dag är vårdadministration inget givet ämne i debatten eller i diskussionerna om utveckling och effektivisering. Här krävs att vårdadministrationen prioriteras upp. Prioritering skall du som politiker inte tolka som ökade kostnader. Det går att spara pengar på administrationen som kan frigöras till mer händer i vården. Det finns en mycket stor utvecklingspotential för vården och med stora vinster för patienterna.

Att prioritera vårdadministrationen borde vara en självklarhet. Journalerna ligger till grund för bland annat kommande medicinska bedömningar och beslut. Det har stor påverkan hos patienterna. Nu införs det dessutom ”journal på nätet” där patienten i realtid kan följa sin vårdhändelse. Då duger det inte att journalerna blir liggande ens en vecka eller t o m flera veckor.

Organisationen kring journalskrivandet sker idag lite för mycket och lite ofta ”on the fly” hos allt för många vårdgivare. Som inom så många andra delar av vården, överraskas många vårdgivare av att det kommer en sommar och semestrar nånstans runt midsommar. Berget av oskrivna och ofullständiga journaler brukar öka kraftigt när sommaren slår till. Tyvärr minskar inte tillströmningen av patienter bara för att det blir sommar. Här finns stora vinster att göra för både vården och patienterna.

Det görs generellt inga mätningar, inom vårdadministrationen. Därför finns heller inga nyckeltal. Vad kostar journalskrivningen, hur lång tid tar det och hur effektivt drivs den? Jämför med lite mer hårda värden, i tex bilindustrin, där varje moment i en produktion är med i en mätprocess, där ökning och minskning kan mätas och kan effektiviseras. Inom vårdadministrationen finns inga nyckeltal, inget att utveckla mot, inget att jämför med.

Våra egna beräkningar, baserat på löpande mätningar hos våra uppdragsgivare, visar att med en digitaliserad och effektivare, bättre organiserad vårdadministration, blir det helt enkelt mer vård. Så här finns stora vinster att göra för både vården och patienterna.

Vi har granskat närmare 20 miljoner journalanteckningar ur ett produktionsflödes perspektiv. Fynden vi gör är intressanta! Hos de vårdgivare vi samarbetar med, har den mätbara vårdtiden och effektiviteten ökat med i genomsnitt drygt 20 procent (i vissa fall upp mot 40 procent). En effektivare journalhantering hos fler vårdgivare, skulle omedelbart ge cirka 300 000 nya vårdtimmar och cirka 200 nya läkartjänster, när tiden flyttas från administration till ren vård. Här finns alltså stora vinster att göra för både vården och patienterna.

Digitalisera smart
Det finns idag teknik som är fullt tillämpbar på befintliga journalsystem och med vårdens egen personal. Genom att digitalisera administrationen med tex hjälp av självlärande teknik som bygger på artificiell intelligens (AI) så kan man nå långt. Universiteten i Sverige sitter på mycket kunskap som vi i industrin tillsammans kan utveckla. Målet är att läkaren inte ska vara inblandad i dokumentationen utan ha fullt fokus på sin patient. Läkare som ägnar sig mer åt patienten och mindre åt datorn tror jag inte ens vi behöver fråga vården om vilket de föredrar.

Vårdskador för åtta miljarder på grund av bristfällig journalhantering.
SKL har redovisat att uppskattningsvis tolv procent av alla vårdtillfällen i Sverige leder till vårdskada dvs en skada som orsakats av vården, och som lett till antingen ökat vårdbehov eller t.om dödsfall. En uppskattning som SKL gör är att detta sker till en kostnad av mellan sju och åtta miljarder kronor, varje år.
En utbredd uppfattning är att bristfällig och långsam journalhantering är en bidragande orsak.

Lösningen ligger inte enbart i att skaffa nya IT system utan att använda de som vi redan har, men på ett smartare sätt. Förändring och förbättring måste inte alltid kosta skattebetalarna en massa pengar. Ställ krav på industrin!

/Henric Carlsson, vd Conscriptor, som leder utvecklingen av en effektivare och digitaliserad vårdadministration.


Delaktighet och förståelse kring sjukdomsbild och behandlingsstrategi har stor effekt på slutresultatet. Det visar många studier och kartläggningar, inte minst från USA. Där talar man om den positiva effekten av ”patient empowerment”, vilket ungefär betyder patientens medbestämmande och engagemang.

Men man har glömt det viktigaste. Innehållet!

Ska ”journal på nätet” bli en framgång måste det finnas korrekt och aktuell information att studera. 2018 är ju målbilden att alla patienter ska ha fullständig tillgång till sin journal, via 1177 Vårdguiden.

Conscriptors erfarenhet är att samtliga landsting ligger efter med sin vårddokumentation, vissa mer, andra mindre. Det finns idag sjukhus där 10 000-tals journaler inte är skrivna och inlagda i systemet. Därför gäller det att börja i rätt ända. Att ha och visa ofullständiga journaler tillgängliga skapar inte delaktighet. Tvärtom, det skapar oro och förvirring.

För att slippa att bygga en organisation som tar hand om oroliga och förvirrade patienter måste man avhjälpa orsaken, d.v.s. börja diskutera ledtider för administration.

Vem skall göra vad, till vilken kostnad och vilka IT system sätter vi in o.s.v? Idag investerar man miljoner på att digitalisera vårdadministrationen. Men hos de flesta vårdgivare saknas en strategi för vårdadministration. Risken är att man satsar hårt och springer jättefort, men tyvärr åt helt fel håll. Och som vanligt är det patienterna som drabbas, och som får betala notan. Målet måste vara att göra patienten delaktig, men utan att det drabbar skattebetalarna.

Vi driver på detta arbete, men vi behöver vara fler.


Conscriptor, som leder utvecklingen mot en effektivare och mer digitaliserad svensk vårdadministration, erbjuder en modern digital dikteringslösning, som bygger på taligenkänning där medicinska sekreterare övervakar lösningen.

 -Vi inför artificiell intelligens i vår tjänsteleverans. Successivt lär sig systemet läkarens dialekt, brytning och sätt att diktera, specialtermer osv. Efter en kort inkörningsperiod fungerar systemet helt automatiskt efter principen ”tal till journal”, säger Henric Carlsson, vd och grundare av Conscriptor.

– Vår lösning levererar kompletta journaler med en smart teknisk lösning som anpassar sig till läkarna och låter dem diktera som vanligt, som man alltid har gjort. Och att låta tekniken arbeta i bakgrunden. Ingen läkare drivs av mer administration vilket vi tagit fasta på. Smart teknik frigör resurser till nytta för våra patienter. Teknik skall underlätta och frigöra vårdkapacitet allt annat är en tankevurpa, säger Carlsson.

Conscriptor hämtar mycket av sina erfarenheter från andra tjänster man levererat till vården i jakten på att höja produktiviteten ytterligare, exempelvis med dikteringsutbildning, hjälpmedel för mobil diktering, verksamhetsanalyser och journaldokumentation som tjänst.

-Vi hade aldrig kunnat bygga hybriddikteringen så här snabbt om det inte vore för den gedigna erfarenhet som våra tekniker fått ta del av inom Conscriptor. Bolaget gör trots allt över 2 miljoner anteckningar årligen vilket är en svårslagen erfarenhet som samlas på ett och samma ställe. Att få verka i den här typen av miljö med det driv som vi ser i organisationen är helt unikt, säger Bo Eklund, affärsområdeschef Medspeech.


Conscriptor AB, som leder utvecklingen mot en effektivare och mer digitaliserad svensk vårdadministration, har tilldelats högsta möjliga kreditbetyg av Soliditet.
– Kreditbetyget är en viktig del för hur kunder och partners ser på oss som aktör men också för bolagets fortsatta utveckling och arbete mot en introduktion, säger Conscriptors vd Henric Carlsson.

-Vi verkar som underleverantör till så väl privat som offentlig vård. Högsta möjliga kreditvärdighet är ett starkt kvitto på att vi har god ordning och kontroll över bolagets finanser. Den högsta kreditvärdigheten kommer att vara avgörande för oss, inte minst för kommande upphandlingar säger Henric Carlsson.

-Vi har jobbat hårt med våra processer, rutiner och nyckeltal. Alla jobbar hårt med detta och det är därför extra roligt att få detta kvitto, avslutar Henric Carlsson.

FOTNOT:
För att nå högsta kreditvärdighet krävs bland annat att företaget omsätter mer än två miljoner, har varit verksamt i minst tio år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Endast cirka tre procent av Sveriges alla aktiebolag får högsta kreditvärdighet av Soliditet.